Szabálytalansági eljárások az európai uniós támogatások tekintetében

2022.12.15.

Szabálytalansági eljárások az európai uniós támogatások tekintetében

Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét megcélozva az Európai Számvevőszék és a Bizottság jogszabályon alapuló kötelezettségeket állapíthat meg. A kötelezettségek kiterjednek az elnyert uniós és a hazai pályázatok céljainak teljesítésére, valamint a vállalások betartására.
Az említettek elmulasztása esetén szabálytalansági eljárás megindításával lehet számolni, amely során az elnyert támogatás összegét vissza kell fizetni.

 

Mit kell tudni a szabálytalansági eljárásról és miért fontos még az eljárás előtt szakjogász segítségét kérni?
 

Szakjogásszal a szabálytalansági eljárás során!

Hozzáértő szakjogászaink sikeresen képviselik az ügyfeleket a szabálytalansági eljárás, valamint a bíróság előtti jogérvényesítés során.

A szabálytalansági eljárást leggyakrabban a kommunikációs tervtől való eltérés, a bejelentés nélküli műszaki változtatások, valamint a projekttől való lényeges eltérések valósíthatják meg. A típushibák mögött gyakran az áll, hogy a beruházók nem ismerik a támogatási szerződésből fakadó kötelezettségeket.

Amennyiben a jelentésekből, valamint a helyszínen történt ellenőrzés során szabálytalanságot állapítottak meg a beruházása kapcsán, a nyilatkozattétele előtt érdemes szakjogásszal konzultálni. Az álláspontok elfogadásához precíz és alátámasztott válasz közlése szükséges, amellyel megelőzhető az időigényes eljárás. Kérje ebben a szakértőink segítségét!

 

Mit jelent a szabálytalanság és hogyan lesz belőle eljárás?

A szabálytalanság fogalma az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló rendeletben található: szabálytalanság a közösségi jog valamely rendelkezésének egy gazdasági szereplő általi, annak cselekménye vagy mulasztása útján történő megsértése. Tekintettel arra, hogy a legtöbb esetben az uniós források kiosztását közbeszerzési eljárás előzi meg, ezt a fogalmat át kell ültetni a gyakorlatba.

Ennek feltétele, hogy a gazdasági szereplő uniós forrásban részesülő kedvezményezett legyen. Ez akár önkormányzat, alapítvány, gazdasági társaság, de még egyházi szervezet is lehet. További feltétele az Unió vagy Magyarország pénzügyi érdekeinek sérelme. Ez megvalósulhat egy még egy indokolatlan kiadás formájában is.

Amennyiben a helyszíni ellenőrzések során a Közreműködő Szervezet ellenőrei a bekért dokumentumokban hiányosságot találnak, és kiírt hiánypótlás határidőre nem teljesül, a szabálytalanság gyanúja rögzítésre kerül. Ugyanezzel a következménnyel jár a pénzügyi érdeksérelem okozása (ennek csupán a lehetősége is elegendő), valamint a szerződéses szabályok megszegése.

Miután a szabálytalanság gyanúja rögzítésre kerül, 7 nap áll a kedvezményezett részére, hogy megtegye az ezzel kapcsolatos észrevételeit (ekkor válik szükségessé a jogi konzultáció). A Közreműködő Szervezet vezetője pedig 3 napon belül dönt az eljárás megindításáról, vagy pedig ennek a mellőzéséről. Fontos kiemelni, hogy szabálytalanságból fakadó jogkövetkezmény abban az esetben is megállapítható, ha az eljárás mellőzésre kerül. Ilyen lehet, ha a szabálytalansággal érintett összeg nem haladja meg a 100.000 Forintot.

 

A szabálytalansági eljárás jogkövetkezményei és ennek jogorvoslata

A szabálytalansági eljárás során hozott döntést, a megindítástól számított 45 napon belül (ez további 45 nappal meghosszabbítható) kell meghozni. Ennek eredményeként a Közreműködő Szervezet vezetője megállapíthatja, valamint mellőzheti a szabálytalanságot.

A szabálytalanság megállapítását érintő jogkövetkezmények:

  • A támogatás egészének vagy egy részének visszafizetésére történő kötelezése (pénzügyi korrekciók)
  • Elállás/felmondás a támogatási szerződéstől
  • Határozott időre történő kizárás a támogatási rendszerből
  • Egyéb meghatározott uniós jogkövetkezmények

A döntés ellen egy alkalommal jogorvoslattal lehet élni. Az igénybe vehető jogorvoslatok a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet XXII. fejezetében (Szabálytalansági döntések elleni jogorvoslat, jelentéstétel) kerülnek listázásra. A jogorvoslati kérelmet a szabálytalansági döntés közlésétől számított tíz napon belül az indokok megjelölésével írásban kell előterjeszteni az irányító hatóságnál. A szabálytalansági döntésben meghozott jogkövetkezmények egészen a jogorvoslat elbírálásáig nem kezdhetők meg. Ez nem foglalja magában a kifizetések felfüggesztésére vonatkozó döntést.

A felterjesztett jogorvoslati kérelemről az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a kérelem hozzá beérkezésétől számított negyvenöt napon belül dönt. Ekkor saját hatáskörében a szabálytalansági döntést helyben hagyhatja, visszavonhatja, valamint új eljárás lefolytatását kezdeményezheti (amennyiben a szabálytalanság gyanúja továbbra is fennáll).

A jogorvoslati kérelem tárgyában hozott döntés ellen további jogorvoslati kérelem előterjesztésére nincs lehetőség.

 

Mit jelent a pénzügyi korrekció a szabálytalansági eljárásban?

A pénzügyi korrekció a támogatások során nyújtott hozzájárulás egészben vagy részben történő visszavonását, valamint a támogatás összegének visszafizetését jelenti. Amennyiben a támogatást már kifizették (például a magyar-tagállami forrásból már megelőlegezésre került), abban az esetben a korrekcióval érintett összeg a magyar költségvetést terheli. Magyarország számára kedvezőbb, ha a szabálytalanságot nemzeti szinten tárják fel és ugyanezen a szinten szankcionálják, mivel ebben az esetben a forrás nem vész el, valamint újból felhasználható.

 

Mit jelent a támogatási szerződéstől való elállás?

Az irányító hatóság jogosult - a Ptk.-ban és a támogatási szerződésben meghatározott egyéb esetek mellett - a támogatási szerződéstől elállni, vagy a szerződés felbontását kezdeményezni, ha a 90. § (1) bekezdésében megtalálható feltételek közül legalább egy bekövetkezik.

Például:

  • ha a támogatási szerződés megkötésétől számított tizenkét hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben nem rendelik meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem kötik meg,
  •  valamint, ha bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan adatot szolgáltatott a támogatási kérelem benyújtásakor, a támogatási szerződés megkötésekor vagy a támogatási jogviszony fennállása alatt.

Bármely feltétel bekövetkezése esetén az irányító hatóság jogosult a kedvezményezett további támogatási igényére vonatkozóan a támogatási döntés meghozatalát és a támogatási szerződés megkötését felfüggeszteni.

A támogatási szerződéstől bármelyik fél elállhat. Ebben az esetben a kedvezményezett az addig folyósított támogatás kamattal növelt összegét a visszafizetésre kötelezés közlésétől számított 30 napon belül köteles visszafizetni. Ez részletekben is teljesíthető, valamint a felek a támogatás visszafizetésének a biztosításáról is rendelkezhetnek.

 

Forduljon hozzánk bizalommal és kérje szakjogászaink segítségét!

vissza

Blog

Új tulajdonos partnert avatunk!

Új tulajdonos partnert avatunk!

JTK&Partners | 2024.03.07.

Kollégánk dr. Kiss Dorottya LLM. ügyvéd, közbeszerzési szakjogász, 2024. március hó 1. napjától kezdődően immár a JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda tulajdonos (equity) partnere.

Részletek >
Új ügyvéd a JTK & PARTNERS csapatában

Új ügyvéd a JTK & PARTNERS csapatában

JTK&Partners | 2024.02.21.

A 2024-es évnek a JTK & PARTNERS újabb ügyvéd munkatárssal indul neki. Dr. Bajtainé dr. Cserjés Alexandra 2023-ban sikeresen letette ügyvédi szakvizsgáját, és azóta már ügyvédként, szakmai elkötelezettségével és kiváló szaktudásával járul hozzá irodánk növekvő sikeréhez.

Részletek >
JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda
Név *:
Telefon *:
Email *:
Probléma leírása: *:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!